Användarvillkor för Södra Österbottens evenemangskalender

Närmare information om registrets uppgifter och syfte får du härTietosuojaseloste_SV_epkalenteri_2019

Evenemangskalenderns dataskyddsbeskrivning finns här.

Dessa avtalsvillkor begränsar inte de rättigheter som enligt konsumentskyddslagens tvingande bestämmelser tillkommer konsumenten.

Sammanfattning av villkoren

Du lovar att uppge korrekta uppgifter om din identitet när du registrerar dig som Användare av Tjänsten. Du lovar att inte använda Tjänsten för lagstridiga åtgärder eller förmedling av material som strider mot lag eller god sed. Du lovar att inte använda Tjänsten för sådana åtgärder som kan såra tredje parts eller Södra Österbottens förbunds upphovsrätt eller andra immaterialrätter. Du lovar även att inte använda Tjänsten till att förmedla sådant material som i sig eller utskickat kan såra annans ära, integritet eller företagshemlighet, uppmuntra till brott eller vara smädande eller hotfullt. Du lovar att inte använda Tjänsten för att störa telekommunikationer. Du lovar även att inte störa tillhandahållandet av Tjänsten, servrar som är anslutna till Tjänsten eller andra användares användning av Tjänsten.

Meddela om allt missbruk av Tjänsten till adressen kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi.

I GODKÄNNANDE AV ANVÄNDARVILLKOR

Södra Österbottens förbund äger tjänsten Södra Österbottens evenemangskalender (”Tjänsten”) och erbjuder dig den i enlighet med dessa användarvillkor (”Användarvillkor”) och eventuella ändringar och tillägg som görs senare.

Användarvillkoren utgör hela avtalet mellan användaren och Södra Österbottens förbund och upphäver alla tidigare avtal som ingåtts mellan parterna. GENOM ATT REGISTRERA DIG SOM ANVÄNDARE OCH TRYCKA PÅ ”REGISTRERA”-KNAPPEN GODKÄNNER DU DESSA ANVÄNDARVILLKOR OCH FÖRBINDER DIG ATT FÖLJA DEM.

Rubrikerna till Användarvillkorens stycken och ovan framställda sammanfattning av villkoren utgör inte en del av avtalet.

II TJÄNSTENS KARAKTÄR

Genom att godkänna Södra Österbottens evenemangskalenders villkor har Användaren möjlighet att producera material till evenemangskalendern. Tjänsten får användas kostnadsfritt.

III DATASEKRETESS

Södra Österbottens förbund följer den finländska datasekretesslagstiftningens bestämmelser vid hanteringen av personuppgifter. Södra Österbottens förbund överlåter inte registreringsuppgifter som Användaren lämnat eller andra i personuppgiftslagen avsedda personuppgifter till tredje man om inte Användaren eller dennas företrädare gett sitt medgivande därtill eller om lag eller domstol så kräver eller i situationer som beskrivs i punkt IV. Ovanstående hindrar inte Södra Österbottens förbund att till tredje man överlämna uppgifter om användningen av Tjänsten, förutsatt att en enskild Användare inte kan identifieras i uppgifterna. Evenemangskalenderns dataskyddsbeskrivning finns här.

IV ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER

Användaren förbinder sig att (a) lämna sannings- och tidsenliga, exakta och fullständiga uppgifter vid registreringen som Användare; (b) hålla dessa uppgifter à jour. Dessa uppgifter kallas i dessa villkor för ”Registreringsuppgifter”. Om de uppgifter som Användaren lämnat inte följer kraven i punkterna (a) och (b) har Södra Österbottens förbund rätt att upphäva avtalet om tillhandahållande av Tjänsten samt övriga avtal som Användaren och Södra Österbottens förbund har ingått samt att radera alla uppgifter från Användarens Serverutrymme.

V INGEN ÅTERFÖRSÄLJNING

Användaren förbinder sig att inte utan skriftligt samtycke som fåtts i förväg av Södra Österbottens förbund överlåta detta avtal eller Användarens rätt att använda Tjänsten. Alla inkomster som Användaren erhåller för överlåtelse av Tjänsten eller användarrätten till Tjänsten utan Södra Österbottens förbunds tillstånd tillkommer enbart Södra Österbottens förbund, och Användaren är skyldig att erlägga dem till Södra Österbottens förbund till fullt belopp.

VI MEDDELANDEN, ÄNDRINGAR I TJÄNSTEN OCH AVTALETS GILTIGHET

Södra Österbottens förbund kan ändra dessa Användarvillkor genom att meddela om det till Användaren när denna loggar in i Tjänsten. Genom att trycka på ”Logga in”-knappen godkänner Användaren ändringarna och förbinder sig att följa dem. Om Användaren inte godkänner ändringarna säger Södra Österbottens förbund upp avtalet och alla uppgifter i Serverutrymmet avförs.

Södra Österbottens förbund har rätt att bestående eller tillfälligt ändra eller avbryta tillhandahållandet av Tjänsten utan att meddela Användaren. Södra Österbottens förbund är inte ansvarig inför Användaren eller någon tredje part för skada eller utgifter som beror på ändring eller avbrott i Tjänsten.

Båda parterna har rätt att med omedelbar verkan säga upp det avtal som avses i dessa Användarvillkor.

Meddelanden till Södra Österbottens förbund förmedlas per post till Södra Österbottens förbunds verksamhetsställe eller per e-post till adressen kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi. Meddelanden till Användarna förmedlas per e-post eller visas för Användaren när denna loggar in i Tjänsten.

VII ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

Användaren förbinder sig att vid användningen följa Finlands lag och annan vid respektive tillfälle tillämplig lagstiftning och andra myndighetsbestämmelser. Användaren förbinder sig att inte använda Tjänsten för att störa telekommunikationerna samt att inte störa tillhandahållandet av Tjänsten eller servrar som är anslutna till Tjänsten.

Vid registreringen som Användare tilldelas Användaren ett lösenord och ett användar-id, som ger tillträde till Tjänsten. Användaren håller sitt lösenord hemligt och ansvarar för alla funktioner som görs med hjälp av användar-id och lösenord. Användaren meddelar omedelbart Södra Österbottens förbund om all olovlig användning av Tjänsten eller Användarens lösenord och om övriga dataskyddsproblem.

Användaren förbinder sig att inte använda Tjänsten för förmedling av material som strider mot lag eller god sed eller för andra åtgärder som strider mot lag eller god sed. Användaren förbinder sig att inte använda Tjänsten för sådana åtgärder som kan kränka tredje mans eller Södra Österbottens förbunds upphovsrätt eller andra immaterialrätter. Användaren förbinder sig att inte använda Tjänsten för förmedling av material som i sig eller utskickat kan kränka tredje mans ära, integritet eller sekretesskyldighet, uppmuntra till brott eller vara smädande eller hotfullt eller i övrigt lagstridigt. Användaren förbinder sig även att inte via Tjänsten skicka virus eller andra dataprogram eller serier av programkommandon som är planerade att äventyra databehandlingens eller data- eller telesystemets funktion, skada uppgifter eller program som finns i ett sådant system eller möjliggöra olovlig åtkomst till datasystemet.

VIII ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET

Användaren ersätter Södra Österbottens förbund och dess anställda för alla skador och utgifter som uppstår till följd av krav som framställs av tredje part gentemot Södra Österbottens förbund eller dess anställda, såvida dessa krav beror på att Användaren använt Tjänsten på ett sätt som strider mot Användarvillkoren eller som kränkt tredje mans rättigheter.

IX KRÄNKNING AV ANVÄNDARVILLKOREN

Användaren godkänner att Södra Österbottens förbund kan frånta Användaren rätten att använda Tjänsten och radera de uppgifter som Användaren har i Serverutrymmet ifall Södra Österbottens förbund skäligen kan anta att (a) Användaren har brutit mot Användarvillkoren eller (b) Användaren har kränkt Södra Österbottens förbunds rätt eller vid användningen av Tjänsten kränkt tredje mans eller andra Användares rätt.

Södra Österbottens förbund har rätt att frånta Användaren rätten att använda Tjänsten och att radera de uppgifter som Användaren har i Serverutrymmet om Användaren inte använder Tjänsten inom en skälig tid. Södra Österbottens förbund fastställer denna skäliga tidsperiod, som är minst tre månader lång.

X LÄNKAR OCH ANNONSER

Södra Österbottens förbund ansvarar inte för innehållet i den annonsering som finns i Tjänsten, inte heller för felfriheten hos eller riktigheten i uppgifterna om de produkter eller tjänster som annonserna erbjuder eller förmedlar. Tjänsten, inklusive de annonser som finns i Tjänsten, kan innehålla länkar till andra tjänster eller informationskällor i datanätet. Södra Österbottens förbund ansvarar inte för dessa länkars användbarhet eller för innehållet på de sidor som länkarna dirigerar Användaren till.

XI TJÄNSTELEVERANTÖRENS RÄTTIGHETER

Tjänsten innehåller material som skyddas av upphovsrätten, t.ex. text, bilder och fotografier, ljud, musik osv. Detta material är skyddat i Finland och internationellt av upphovsrätt och andra immaterialrätter. Rätten till materialet tillkommer Södra Österbottens förbund och annonsörerna, och Användaren får inte använda materialet utan särskilt tillstånd av Södra Österbottens förbund eller annonsörerna.

XII INGEN GARANTI

Tjänsten tillhandahålls i befintlig form. Södra Österbottens förbund strävar efter att säkerställa att Tjänsten fungerar felfritt. Södra Österbottens förbund garanterar dock inte att Tjänsten fungerar felfritt eller kontinuerligt. Södra Österbottens förbund garanterar inte heller ett dataskydd av dataöverföringen mellan Tjänsten och Användaren eller att de uppgifter som erhålls via Tjänsten eller via de annonser som förekommer i Tjänsten är felfria.

XIV ANSVARSBEGRÄNSNING

Södra Österbottens förbund ansvarar inte för direkta, indirekta eller andra skador som drabbar Användaren eller tredje man om de beror på användningen av Tjänsten, fel i Tjänsten eller avbrott eller upphörande i tillhandahållandet av Tjänsten. Södra Österbottens förbund är inte heller till någon del ansvarig för dataskyddet av dataöverföringen mellan Tjänsten och Användaren, inte heller för felfriheten i de uppgifter som erhålls via Tjänsten eller via de annonser som förekommer i Tjänsten. Södra Österbottens förbund ansvarar dessutom inte till någon del för innehållet i meddelanden som Användaren tar emot eller skickar i Tjänsten eller för att meddelandena kommer fram.

XV AVGÖRANDE I TVISTEMÅL

På Användarvillkoren och tillhandahållandet av Tjänsten tillämpas Finlands lag. Alla tvistemål som gäller Användarvillkoren eller Tjänsten behandlas i Södra Österbottens tingsrätt.